Egnahemsföreningen i Dragsfjärd

STADGAR

1. Namn och hemort
Föreningens namn är Egnahemsföreningen i Dragsfjärd r.f. och dess hemort är Dragsfjärd.

2. Föreningens syfte och verksamhetsformer
Föreningens syfte är att att befrämja och utveckla småboende formerna, upprätthålla verksamheten, som stöder boende i eget hem, samt fungera som bevakare av medlemmarnas allmänna intressen och rättigheter. Vara en informationskälla mellan förening och medlem.
Föreningen förverkligar sitt syfte genom att:
– genom att ta iniativ, föra medlemmarnas talan, agera som påverkare, ge utlåtanden i ärenden som berör kommunen, andra myndigheter och andra organisationer
– ordna möten, kurser, sprida information, resor, diskussioner och andra sammankomster
– samarbeta med andra föreningar
För att understöda sin verksamhet kan föreningen ordna:
– lotterier med behövliga tillstånd
– fester
– ta emot donationer och offentligt stöd
Föreningen kan för sin verksamhet äga och förvalta fast- och lös egendom
Föreningen är partipolitisk obunden, tvåspråkig, med svenska som protokollspråk.

3. Medlemmarna
Till medlem av föreningen kan var och en som ägare till bostadshus, radhus, parhus, aktielägenhet och fritidsbostad ansluta sig.
Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen på ansökan.
Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

4. Utträde och uteslutande av en medlem ur föreningen
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde, för anteckning i protokollet.
Styrelsen kan utesluta medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra sina de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

5. Anslutnings- och medlemsavgifterna
Höstmötet besluter om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs hos medlemmarna.

6. Styrelsen
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och 6 andra ordinarie medlemmar samt 2 suppleanter som alla utses vid höstmötet.
Styrelsens ordinarie medlemmar väljes för två år åt gången, så att tre medlemmar avgår årligen.
Första gången avgöres genom lottning vilka som bör avgå.
Suppleanterna väljes för ett åt gången.
Ordföranden väljes för ett år åt gången av höstmötet.
Styrelsens mandattid är ett kalenderår.
Styrelsen väljer inom sig en viceordföranden samt utser inom sig en sekreterare och kassör och andra nödiga funktionärer.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han/hon har förhinder på kallelse av viceordföranden, då de anser att det behövs eller då hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.
Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller viceordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet.
Om rösterna faller jämt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

7. De som får teckna föreningens namn
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, viceordförande, sekreterare, två tillsammans.

8. Räkenskapsperiod och revision
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.
Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före vårmötet.

9. Föreningens möten
Föreningen håller två ordinarie möten om året.
Föreningens vårmöte hålls under tiden januari – maj och höstmötet under tiden september – december på en av styrelsen fastställd dag.
Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tioendedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.
Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de angivna rösterna.
Om rösterna faller jämt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

10. Kallelse till föreningens möten
Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötesdagen, genom en tvåspråkig annons i en på orten spridd tidning.

11. De ordinarie mötena
Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:
• mötet öppnas
• val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
• mötets laglighet och beslutförhet konstateras
• föredragningslistan för mötet godkänns
• bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
• beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
• behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
• mötets avslutande
Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:
• mötet öppnas
• val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
• mötets laglighet och beslutförhet konstateras
• föredragningslistan för mötet godkänns
• verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
• val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen, enligt punkt 6.
• val av två revisorer och deras suppleanter
• behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
• mötets avslutande
Om föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens vår- eller höstmöte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.
Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.

Godkänd 21 / 03 2006

Ordförande Ann Laurén     Viceordf. Olof Isberg